1

عوامل زیان آور بیولوژیکی یعنی ؟

 • 1

  ویروس ها – قارچ ها -باکتری ها

 • 2

  صدا

 • 3

  سموم و مواد شیمیایی

 • 4

  حمل بار نامناسب