1

ضایعات قابل اشتعال مثل بنزین الکل با کدام کپسول خاموش میشود؟

 • 1

  پودر و گاز 

 • 2

  co2

 • 3

  کف

 • 4

  همه موارد