1

کپسول خاموش کننده برای وسایل الکتریکی :

 • 1

  co2

 • 2

  پودر 

 • 3

  کف

 • 4

  آب