1

نمونه های پاتولوژیک مربوط به کدام یک از پسماند ها می باشد؟

 • 1

  عفونی

 • 2

  غیر عفونی

 • 3

  تیز و برنده

 • 4

  شیمیایی و دارویی