1

ناخن مربوط به کدام یک از پسماند ها می باشد؟

  • عفونی

  • غیر عفونی

  • تیز و برنده

  • شیمیایی و دارویی