1
visibility

در کدبندی تی ها تی قرمز مربوط به کدام یک از سطوح می باشد؟

 • 1

  سطوح آلوده به خون

 • 2

  سطوح تمیز

 • 3

  سطوح کثیف

 • 4

  همه موارد صحیح می باشد

در کدبندی تی ها تی قرمز مربوط به کدام یک از سطوح می باشد؟